Przejazd nienormatywny musi odbywać się zgodnie z określonymi zasadami. Firma zajmująca się takim transportem powinna zdobyć odpowiednie pozwolenia, a także zorganizować pilotaż. Brak samochodów zabezpieczających kolumnę wiąże się bowiem z dużymi karami. Co grozi za przejazd ponadgabarytowy bez pilota?

Przejazd nienormatywny a obowiązujące przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, która chce zorganizować przejazd ponadnormatywny, powinna wystąpić o wydanie odpowiedniego pozwolenia. Nie jest to jednak koniec niezbędnych formalności. Wymagane jest również pilotowanie kolumny lub pojedynczego pojazdu przez odpowiednio dostosowany pojazd. Musi mieć on m.in. konkretne oświetlenie i tablicę informującą o pełnionej funkcji.

Kiedy istnieje ryzyko nałożenia kary?

Kara pieniężna jest nakładana na firmę realizującą transport ponadgabarytowy w kilku sytuacjach. Do najpowszechniejszych z nich można zaliczyć:

  • całkowity brak pojazdów pilotujących,
  • brak odpowiedniej liczby pojazdów pilotujących,
  • brak niezbędnego oznaczenia i wyposażenia samochodów pilotujących,
  • brak odpowiednich uprawnień pilota.

Oznacza to, że kara finansowa może zostać nałożona na firmę transportową nawet wtedy, gdy przejazd jest pilotowany, ale w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Decyzję o nałożeniu kary zawsze podejmuje organ administracyjny właściwy dla miejsca, w którym jest przeprowadzana kontrola. Zwykle jest to zadanie Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Urzędu Celno-Skarbowego.

Kto musi zapłacić karę za brak pilotażu?

Kara finansowa za brak pilotażu podczas transportu ponadgabarytowego jest nakładana na podmiot wykonujący przejazd. Zdarza się także, że konsekwencje ponosi firma odpowiedzialna za pilotaż. Z tego powodu tak ważne jest wybieranie wykonawców, którzy mają ważne pozwolenia i odpowiednie kwalifikacje, a także dysponują pojazdami do pilotażu przygotowanymi zgodnie z aktualnymi przepisami.

Decyzję o nałożeniu kary na konkretny podmiot podejmuje odpowiedni organ administracyjny. Analizuje on, z czyjej winy doszło do zaniedbań.

Ile wynosi kara za brak pilotażu przy transporcie ponadnormatywnym?

Wysokość kary finansowej za brak pilotażu lub jego niezgodność z obowiązującymi przepisami zależy od specyfiki danego przypadku. Jeśli w transporcie brało udział zbyt mało samochodów pilotujących, kwota ta wynosi 3000 zł. Brak wymaganego wyposażenia wiąże się z karą o wartości 2000 zł. Tak samo jest również w sytuacji, gdy kierowcy samochodów odpowiedzialnych za pilotaż nie mają niezbędnych kwalifikacji. W niektórych przypadkach kary mogą być jeszcze większe, zwłaszcza jeśli doszło do kilku naruszeń jednocześnie.

Jeśli w przewozie ponadgabarytowym nie bierze udziału pilot, kara jest nakładana na podmiot realizujący transport. W takiej sytuacji w trakcie kontroli najczęściej podejmuje się decyzję o wstrzymaniu jakichkolwiek czynności aż do pojawienia się pilota. Często generuje to duże koszty i problemy logistyczne, dlatego tak ważne jest zadbanie o właściwą organizację transportu ponadgabarytowego jeszcze przed jego rozpoczęciem.

W Global Assist zapewniamy, że nasze pojazdy do pilotażu spełniają wszystkie wymogi prawne, a ich wyposażenie i oznakowanie przewyższa zalecenia.